Övervakningsplan

Rapport år 2024 om åtgärder enligt övervakningsplanen för Töre Energi ek. för. avseende perioden 20230101 tom 20231231.

Allmänt

Styrelsen för Töre Energi ek. för. har antagit övervakningsplan för företagets nätverksamhet. Enligt styrelsens beslut är VD huvudansvarig för tillämpning, revidering och kontroll av efterlevnaden av planen. VD kan som del i sitt ordinarie arbete och sin övergripande ledningsfunktion delegera vissa av uppgifterna till medarbetare.

Nuvarande övervakningsplan antogs av styrelsen 2023-03-27 och gäller fortfarande.

Funktionell åtskillnad

Nätverksamheten ingår i koncern som även bedriver handel med el. Koncerns samlade elnät har mindre än 100 000 kunder.

Åtgärder under året

Med kommersiellt känslig information menar vi:

  • Information som handlar om elkunders ekonomiska förhållanden.
  • Kunders förhållanden till elleverantörer eller nätägare
  • Information om kunders energiförbrukning eller information om deras produktion eller produkter som blivit känd för oss eller övriga interna förhållanden.
  • Information om kunders planerade elanvändning.

Samtliga anställda har tagit del av övervakningsplanen och under året informerats om övervakningsplanens innehåll. För nyanställda och tillfälligt anställda ges information om övervakningsplan och principen om icke-diskriminering innan de börjar det praktiska arbetet.

Följande rutiner tillämpas

Någon orsak att ändra rutinerna har inte förelegat

I den dagliga verksamheten är det Karina Tegelid som regelbundet hanterar information av känslig natur. Hon ska då iaktta varsamhet i informationshanteringen så att känslig information inte oavsiktligt kommer annan till kännedom. Skyldighet att inte sprida känslig information gäller även övriga anställda som tagit del av sådan information.

  • Känslig information hanteras av VD.
  • Den begränsade personalstyrkan ger i sig det skydd som erfordras för att icke behöriga personer ska få tillgång till känslig information.

Koncerngemensamma tjänster

Töre Energi ek. för. utför vissa administrativa tjänster för elhandelsföretaget Töre Elförsäljning AB. Tjänsterna består i kundtjänstrelaterade uppgifter som debitering, faktureringsfrågor, leveransavtal och leverantörsbyten, viss redovisning, sammanställningar och statistik.

Koncerngemensam tjänstInom vilken juridisk personBeslut dagliga driftenBeslut budgetBeslut personalfrågor
Kundtjänst Töre Energi ek.VDVDVD
Administration Töre Energi ek.VDVDVD
Redovisning o. likn.
externa resurser
Töre Energi ek.VDVDVD
Koncerngemensam tjänst Total kostnad Elnätsverksamhetens
kostnad
Totalt antal anställda Anställda inom
elnätsverksamheten
Kundtjänst 300 kr150 kr1 deltid 1 deltid
Administration 500 kr 300 kr1 deltid 1 deltid
Redovisning o dyl 300 kr200 kr1 deltid 1 deltid

Töre Energi ek. för. debiterar Töre Elförsäljning AB årsvis för upplupna kostnader enligt avtal.
Kostnaderna baseras på för området representativa marknadspriser för motsvarande arbeten.

Offentliggörande av årlig rapport.

Den årliga rapporten finns tillgänglig på Töre Energis hemsida.

Töre 2024-01-31
Karina Tegelid, VD

Ansvarig för övervakningsplanen enligt styrelsens beslut är VD, Karina Tegelid som ansvarar för:

  • Upprättandet av övervakningsplanen
  • Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen
  • Upprättandet av den årliga rapporten